Aanvragen steunmaatregelen in kader van coronacrisis

Dankzij de Vlaamse Regering kunnen onze ondernemers gebruik maken van enkele steunmaatregelen om de zware periode waar ze door moeten toch enigszins wat te verlichten.

Ik som hieronder graag de belangrijkste maatregelen op en hoe je die kan aanvragen:

 
Corona hinderpremie en compensatiepremie
 
Corona hinderpremie

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting kunnen een Corona hinderpremie van € 4.000 aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. 

Meer informatie kan je hier raadplegen of hier.

Corona compensatiepremie

Ondernemers die door de beperkende maatregelen van de federale overheid een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen een forfaitaire Corona compensatiepremie van € 3.000 aanvragen. De compensatiepremie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie kan je hier raadplegen, alsook hier.

 
 
Winwinlening uitgebreid

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie kmo’s een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening aangepast: 

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.
 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000, het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.
 • Bij een faillissement kan de ontlener 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering, in plaats van 30% nu.

De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) en minimum de helft van die rentevoet.

Deze uitbreiding kan nog niet worden toegepast. Hier wordt zo snel mogelijk werk van gemaakt. Meer informatie? Die kan je hier terugvinden.

 
 
Overheidsleningen (werkkapitaal, handelshuur) uitgebreid
 
Lening handelshuur

Ondernemingen die door de federale maatregelen verplicht moesten sluiten, kunnen binnenkort bij PMV een lening bekomen voor de betaling van maximum 2 maanden huur op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening bedraagt maximum € 25.000 en moet in 18 maanden aan een rente van 2% worden terugbetaald. Enkel de ondernemingen die geen huurachterstallen hadden op 15 maart 2020 komen in aanmerking. De uitbetaling van de lening gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening zal aangaan bij PMV.

De modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt door PMV en de banken. Deze maatregel is dus nog niet beschikbaar. Hier wordt zo snel mogelijk werk van gemaakt. Meer informatie kan je hier raadplegen.

 
Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Om zelfstandigen en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2 miljoen (eventueel verhoogd tot € 3,5 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden verschillen afhankelijk van de doelgroep. Ook de jaarlijkse uitgestelde intrestvoet verschilt per doelgroep. Voor start-ups en scale-ups 5% (eerste schijf tot € 800.000) en 6% (tweede schijf boven € 800.000). Voor kmo’s en zelfstandigen wordt voor het volledig bedrag 4,5% aangerekend. Deze intrestvoet is voor beide doelgroepen integraal betaalbaar op de eindvervaldag. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020.

Meer informatie kan hier terugvinden.

 
Leningen PMV/z

In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. 

Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

Voor een volledig overzicht zie: www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

 

 

Overheidswaarborgen uitgebreid
 
Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen die problemen hebben door de coronacrisis ook voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Ook voor bepaalde bancaire schulden en leasingscontracten kan er een beroep worden gedaan op deze waarborg.  

Meer informatie over dit instrument kan je raadplegen op www.pmvz.eu/corona-uitbreiding. Ook in de Subsidiedatabank is deze maatregel apart opgenomen.

 
COVID-19 waarborg

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Deze maatregel is operationeel. Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank (rubriek COVID-19 van Gigarant). 

 
 
 
Advies en opleidingssteun uitgebreid
 
Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie wil bij kmo’s de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject. Ondernemingen getroffen door de coronacrisis kunnen hierop ook een beroep doen. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus kan immers als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

Meer informatie kan je hier raadplegen.

 
Kmo-portefeuille

Kmo’s kunnen via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op deze subsidie. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Ook in het kader van de coronacrisis is het immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies.

 
Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt deze subsidie tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Daarnaast kunnen de werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode.

Meer hierover vind je hier terug.

 
 
Aanmoedigingspremie voor werknemers uitgebreid

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. 
De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

 
 
Termijnen VLAIO-subsidies versoepeld

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die het ten gevolge van de crisis moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Het gaat om volgende subsidies:

 
 
Vlaamse belastingmaatregelen versoepeld
 
Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. 

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 

 
Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. 

 
Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
 
Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

De periode met verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.

Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

 

 

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 •  De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen van 25 tot 56 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.

 • Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

 
 
Steunmaatregelen toerisme uitgebreid

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden de toeristische partners zoveel mogelijk te ondersteunen.

Dit gebeurt door bepaalde steunmaatregelen mee te helpen uitwerken. Zo wordt er een budget van € 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast int Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen.

Daarnaast wordt er ook ondersteuning geboden aan initiatieven van partners (zoals HorecaComebackStaycation Squad, enz), worden er zelf initiatieven opgezet (Hoorspel Ronde van VlaanderenStay At Home Museum , enz..) en wordt er via #toerismehelpt promotie gemaakt voor inspirerende initiatieven van de private sector.   

Meer informatie kan je raadplegen op www.toerismevlaanderen.be/corona.