Belangrijkste steunmaatregelen horecasector

De horecasector wordt zwaar getroffen door de tweede coronagolf. Daarom lijsten we voor deze sector nog eens de belangrijkste ondersteuningsmaatregelen op.
 
Voor een volledig overzicht verwijzen we je graag door naar de website van VLAIO. Daar kan je alle vormen van steun terug vinden.

 

 • Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van het Overlegcomité geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% of die verplicht moeten sluiten, kunnen een premie aanvragen bij VLAIO. Deze omzetdaling moet zich voordoen in ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020. Deze maatregel kan worden aangevraagd vanaf 16 november 2020. 

Meer info

Alle informatie kan je wel al raadplegen op de VLAIO website: Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme en in de Subsidiedatabank.

 

 • Winwinlening

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 75.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar.

De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 40% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Een kmo kan tot een bedrag van € 300.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 75.000 per kredietgever.

Meer info

Alle informatie over de winwinlening kan je terugvinden op de VLAIO website: winwinlening.

 

 • Vlaamse Kredietbemiddelaar

Elke ondernemer met een goed project die een complex financieringsprobleem heeft en er niet in slaagt om het op te lossen kan terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Deze dienst tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor het dossier. De tussenkomst van de kredietbemiddelaar is gratis. Met een ernstig project kan de kredietbemiddelaar van start gaan. Hij zoekt mee naar een oplossing maar kan geen succes garanderen.

Meer info

Alle info over de Vlaamse Kredietbemiddelaar kan je hier terug vinden.

 

 • Overbruggingsrecht

Corona – overbruggingsrecht

Het tijdelijke ‘Corona – overbruggingsrecht’ kan nog bekomen worden tot eind 2020 door wie nog niet kan heropstarten omwille van bepaalde coronaredenen.

Deze uitkering bedraagt € 1.291,69 (alleenstaande zelfstandige) of € 1.614,10 (zelfstandige met gezinslast).

Dubbel corona – overbruggingsrecht

Wie opnieuw moest sluiten door de coronamaatregelen kan voor de maanden oktober, november en december 2020 rekenen op een ‘Dubbel corona – overbruggingsrecht’.

De dubbele uitkering bedraagt € 2.583,38 (alleenstaande zelfstandige) of € 3.228,20 (zelfstandige met gezinslast). Bepaalde zelfstandigen in bijberoep en anderen, kan een gedeeltelijke uitkering worden bekomen van € 645,85 (alleenstaande zelfstandige) of € 807,05 (zelfstandige met gezinslast).

Overbruggingsrecht heropstart

Het ‘Overbruggingsrecht – heropstart’ kan worden bekomen tot eind december voor wie heropstart én kan aantonen dat je activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus.

Deze uitkering bedraagt € 1.291,69 (alleenstaande zelfstandige) of € 1.614,10 (zelfstandige met gezinslast).

Meer info

We houden je op de hoogte via deze maatregel in de Subsidiedatabank. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus).

 

 • Compensatie voor de werkgeversbijdragen derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de ministerraad van 23 oktober een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een compensatieregeling invoert voor bepaalde werkgevers die zwaar werden getroffen door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen.

Deze premie wordt ook toegekend aan de ondernemingen uit de horecasector.

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020.

Meer info

Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd.

Meer informatie kan je terugvinden op de RSZ-website Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020.

 

 • Uitbetaling eindejaarspremie horecapersoneel

Op de ministerraad van 23 oktober werd beslist om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca. Hierdoor zullen ook de werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen.

Meer info

Deze maatregel is nog niet van toepassing. De maatregel wordt ter goedkeuring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd. Zie persbericht COVID-19: maatregelen voor de horeca.

 

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De Federale Regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden)  van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Hierdoor kan vanaf die datum alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Meer info

Meer informatie kan je raadplegen in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) in de Subsidiedatabank.

 

 • Handelshuurlening

Als je door de beperkende coronamaatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je bij VLAIO een handelshuurlening krijgen voor de betaling van maximum 2 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Het moet gaan om een pand in het Vlaamse Gewest.

Enkel de ondernemingen die recht hadden op een corona hinderpremie doordat ze verplicht werden de fysieke locatie die ze huren volledig of gedeeltelijk te sluiten, kunnen gebruik maken van deze handelshuurlening. Dit betekent concreet dat je zaak actief (volgens KBO) was voor 13 maart 2020 en toen verplicht moest sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

Aanvragen kan tot 1 maart 2021.

Meer info

Meer informatie en aanvragen kan je via de VLAIO website Handelshuurlening.

 

 • Coronalening

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).  

Aanvragen kan tot 15 april 2021.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

 

 • Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2020 

Er werd door de Federale Regering beslist om de horecaondernemers vrij te stellen van hun jaarlijkse bijdrage aan het federaal voedselagentschap FAVV.

Deze maatregel moet nog via een wetswijziging worden goedgekeurd.

Meer info

Meer informatie kan je momenteel nalezen in het wetsontwerp op dekamer.be.

 

 • Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Dit bespaart hun tijd en kosten voor de administratieve formaliteiten. 

 

 • Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kan o.m. de horeca tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. 

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Unisono Vraag nu uw solidariteitsbijdrage aan