Opbrengsten uit handhaving regelgeving door lokale besturen

In het regeerakkoord lezen we volgende passage:

“De Vlaamse overheid zal hierbij ook uitdrukkelijk aandacht hebben voor de impact van regelgeving op de handhavingsbevoegdheden en -capaciteiten van lokale besturen. Omdat de steden en gemeenten steeds meer taken toegewezen krijgen voor de handhaving van decreten, zal de Vlaamse regering de opbrengsten van de door de lokale besturen uitgevoerde handhaving van Vlaamse regels rechtstreeks bij de lokale besturen laten terechtkomen.”

Ik heb aan de ministers volgende schriftelijke vragen hierover gesteld: Is er al een lijst van taken waarvan de lokale besturen de opbrengsten zullen ontvangen? Welke opbrengsten krijgen lokale besturen nu al en welke zullen volgen?

De minister Demir en Somers konden me het volgende hierover zeggen:

Er is momenteel geen exhaustieve vastgestelde lijst van taken waarvoor de lokale besturen de opbrengsten zullen ontvangen. Ik tracht een totaaloverzicht te krijgen van de handhavingsprocessen waarin de gemeente op Vlaamse beleidsdomeinen zelf een actieve handhavingsrol speelt. Dit overzicht heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het hierdoor mogelijk om een overzicht te verkrijgen van de lokale of intergemeentelijke initiatieven inzake bestuurlijke handhaving die nu reeds worden genomen. Anderzijds kunnen we op basis van dit overzicht nagaan waar het mogelijk is om lokale besturen bij de uitoefening van handhavingsbevoegdheden in het kader van Vlaamse regelgeving te ondersteunen via het doorstorten van de opbrengsten uit handhaving, indien de gemeente hier zelf een actieve handhavingsrol opneemt.

In het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving zal wel als algemeen principe worden ingeschreven dat opbrengsten, verkregen uit de toepassing van het kaderdecreet toekomen aan de overheid namens wie ze worden geïnd. Daarnaast kan de Vlaamse Regering criteria bepalen op basis waarvan de opbrengsten worden verdeeld rekeninghoudend met de inspanningen die overheden leveren in het handhavingsproces dat de opbrengsten genereert. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor gemeenten om zelf te handhaven uitgebreid.

Er zijn nu al enkele taken waarvan de lokale besturen de opbrengsten ontvangen. Ook in de toekomst zullen daar nog taken bijkomen.

Mijn volledige schriftelijke vraag en de antwoorden van de ministers kan je hier terug vinden.