Stand van zaken betreffende de regelgeving van vergunningen

In het regeerakkoord lezen we het volgende:
“Administratieve procedures zorgen te vaak voor grote vertragingen in maatschappelijke
relevante projecten en/of zijn een potentiele rem op de creatie van een gunstig
investeringsklimaat. Er is nood aan een optimalisering van de bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen, zodat
investeringsprojecten sneller en gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd.
(…)

(…) We evalueren de regelgeving en blijven inzetten op snelle, efficiënte procedures die
rechtszekerheid bieden. We onderzoeken hoe we vergunnings- en planningsprocedures kunnen vereenvoudigen, versnellen, nog meer dan nu oplossingsgericht maken (bv. bestuurlijke lus) en bestand maken tegen beroepen omwille van procedurele redenen. Met garanties op effectieve inspraak vanaf het begin van het proces en zonder afbreuk te doen aan toegang tot de rechter gaan we na hoe we geschillenbeslechting en beroepsmogelijkheden beter kunnen stroomlijnen of oplossingsgericht kunnen aanpakken. We zorgen maximaal voor rechtszekerheid en redelijke beroepsprocedures.”

Ik vroeg aan minister Demir voor een stand van zaken in dit proces rond regelgeving van vergunningen. Zij kon me het volgende mededelen:

“Ik vind het uitermate belangrijk om uitvoering te geven aan de bepalingen in het Regeerakkoord in verband met de optimalisering van de vergunnings- en planningsprocedures en de bestuursrechtspraak. Wat betreft de vergunningsprocedure is de aangekondigde evaluatie van het Omgevingsvergunningsdecreet opgestart.

Wat betreft de bestuursrechtspraak onderzoekt mijn administratie de mogelijkheden tot bijsturing om te komen tot snelle, efficiënte procedures die rechtszekerheid bieden, zonder afbreuk te doen aan het recht op toegang tot de rechter.

Wat betreft de timing van de aangekondigde initiatieven verwacht ik de resultaten van de evaluatie van het Omgevingsvergunningsdecreet tegen midden 2021. Afhankelijk van de aard van deze resultaten zet ik de nodige vervolgstappen, waarbij een aantal relevante actoren betrokken worden. Ik zal alleszins de nodige initiatieven nemen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van deze evaluatie-oefening.Voor wat betreft de optimalisatie van de bestuursrechtspraak zal ik op korte termijn een aantal regelgevende initiatieven opstarten.” 

Mijn volledige schriftelijke vraag en het antwoord van minister Demir kan je hier terug vinden.